Czy polska firma może mieć konto za granicą?

Czy polska firma może mieć konto bankowe za granicą?

Rachunek bankowy za granicą dla polskiej firmy

O obecnym stanie prawnym posiadanie przez polskich rezydentów rachunku bankowego w zagranicznym banku jest w zasadzie dopuszczalne. Możliwe jest zatem utworzenie konta w zagranicznym banku przez polską spółkę, a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Regulacje w tym zakresie zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178) oraz w rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w powołanych wyżej aktach prawnych, dopuszczalne jest otwieranie rachunków bankowych przez polskich rezydentów w następujących krajach:

  1. W państwach członkowskich Unii Europejskiej

  2. W państwach członkowskich OECD

  3. W pozostałych państwach – tworzenie rachunków bankowych w pozostałych krajach jest także dopuszczalne, rachunki te jednak mogą być tworzone jedynie w celach określonych o przepisach ustanawiających ogólne zezwolenie dewizowe –„ w celu gromadzenia na tych rachunkach krajowych lub zagranicznych środków płatniczych uzyskanych w tych krajach zgodnie z ustawą lub zezwoleniem dewizowym lub przekazanych z kraju na cele zgodne z ustawą lub zezwoleniem dewizowym, pod warunkiem, że rachunki te będą wykorzystywane wyłącznie do dokonywania rozliczeń z nierezydentami z tytułów zgodnych z ustawą lub zezwoleniem dewizowym” (§ 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych).

Bez dodatkowych restrykcji polska firma może mieć rachunek bankowy za granicą w państwach członkowskich UE i OECD. Polska spółka lub osoba fizyczna może przykładowo posiadać konto bankowe na Cyprze, na Malcie, w Estonii, w Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, czy na Łotwie.

Konto bankowe w raju podatkowym

Jak wskazałem wyżej, utworzenie konta bankowego za granicą w państwie trzecim nie będącym członkiem Unii Europejskiej lub OECD, podlega ograniczeniom. Podobnie, w zależności od konkretnej jurysdykcji , ograniczeniom podlegać może przekazywanie i przyjmowanie środków na taki rachunek w zagranicznym banku. Dotyczy to także tworzenia i prowadzenia rachunków bankowych w niektórych rajach podatkowych. W przypadku części krajów bezpośrednie posiadanie rachunku bankowego może być niedopuszczalne z punktu widzenia polskiego prawa. Dozwolone natomiast może się okazać utworzenie odrębnego podmiotu (np. fundacji), która będzie właścicielem rachunku bankowego. Każdorazowo istotne jest zatem przeprowadzenie analizy prawnej danego przypadku.

Jak otworzyć konto bankowe za granicą?

Utworzenie rachunku bankowego za granicą, w zależności od jurysdykcji, wymaga spełnienia różnego rodzaju warunków, w zależności od procedur stosowanych przez poszczególne banki. Przykładowo, w niektórych bankach czeskich lub słowackich wystarczające będzie przetłumaczenie dokumentów rejestrowych spółki (odpisu KRS, czy umowy spółki). Banki te wymagają jednak osobistej obecności reprezentanta spółki w oddziale banku. Natomiast w bankach cypryjskich, maltańskich, czy łotewskich, dodatkowo konieczne będzie także przedstawienie informacji co do rzeczywistego przedmiotu działalności spółki, uzyskiwanych obrotów, przedstawienie takich dokumentów jak np. opinia bankowa, CV właściciela lub wspólników/członków zarządu. Część banków z tych krajów dopuszcza jednak możliwość zdalnego utworzenia rachunku bankowego, a więc bez konieczności osobistej wizyty w oddziale banku. W przypadku zainteresowania szczegółowymi wymaganiami i kosztami utworzenia zagranicznego rachunku bankowego zapraszam do kontaktu.

Czy posiadanie zagranicznego rachunku bankowego trzeba zgłaszać w Polsce?

Rachunek firmowy w banku zagranicznym, podobnie jak każde polskie konto firmowe, należy zgłosić do urzędu skarbowego. Zgłoszeniu podlega sam fakt posiadania rachunku.

Posiadacze niektórych rachunków bankowych są ponadto zobowiązani do składania okresowych sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego. W przypadku posiadania środków związanych z działalnością gospodarczą, dotyczy to jednak tylko rezydentów, którzy posiadają aktywa i pasywa zagraniczne (np. środki pieniężne za zagranicznym rachunku bankowym) o wartości przekraczającej 300 mln złotych. Sumowaniu podlegają tylko niektóre rodzaje aktywów i pasywów.

Warto także zwrócić uwagę, że od roku 2017 i 2018 większość państw świata, w tym rajów podatkowych, zobowiązało się do wdrożenia standardu CRS (Common Reporting Standard) – to jest systemu automatycznego przekazywania informacji bankowych. Zgodnie z tym systemem, informacje o posiadaniu rachunku bankowego przez polskich rezydentów oraz stanie tego rachunku na ostatni dzień roku będą automatycznie przekazywane przez zagraniczne organy do polskich organów podatkowych. Posiadanie anonimowego rachunku bankowego, o którym informacje nie zostaną przesłane do urzędu skarbowego, jest nadal możliwe w nowym stanie prawnym, wymaga jednak zastosowania odpowiednich rozwiązań (wyboru odpowiedniego kraju utworzenia rachunku bankowego oraz odpowiedniej struktury podmiotów posiadających rachunek). Aby tego rodzaju rozwiązanie było zgodne z prawem, wymagane jest przeprowadzenie kompleksowej analizy polskich oraz międzynarodowych regulacji prawnych.

Samo utworzenie rachunku bankowego za granicą bezpośrednio przez podmiot polski nie jest zatem obecne efektywnym środkiem do zachowania anonimowości i poufności. Może się jednak okazać skutecznym instrumentem do zapewnienia ochrony kapitału, np. ochrony przed zajęciem środków na rachunku bankowym. Zapewnienie anonimowości zagranicznego rachunku bankowego wymaga natomiast zastosowania bardziej złożonych struktur.

Więcej informacji na temat przekazywania informacji bankowych oraz możliwości prowadzenia egzekucji z zagranicznych rachunków bankowych można znaleźć we wpisach:

Konto za granicą a urząd skarbowy

Konto za granicą a komornik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *