Przedstawicielstwo w Polsce – rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce

Podstawowe zasady tworzenia oraz funkcjonowania przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce określone są w art. 93-102a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Polski. W przeciwieństwie do możliwości rejestracji oddziału, utworzenie przedstawicielstwa spółki zagranicznej w Polsce nie jest ograniczone do podmiotów z krajów spełniających wymóg wzajemności. Przedstawicielstwo w Polsce może więc utworzyć każdy zagraniczny przedsiębiorca, bez względu na to w jakim kraju jest zarejestrwany.

Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego lub też gospodarki danego kraju, w przypadku przedstawicielstw powołanych w takim celu aktem właściwego organu kraju ich siedziby. Co ważne, przedstawicielstwo nie służy więc prowadzeniu działalności gospodarczej (np. sprzedaży towarów lub usług) w Polsce, a jedynie reklamie i promocji działalności gospodarczej wykonywanej za granicą.

Rejestracja przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

Firma zagraniczna, aby zarejestrować przedstawicielstwa w Polsce, musi posiadać uprawnienie o korzystania z lokalu stanowiącego główną siedzibę przedstawicielstwa na terytorium Polski (np. umowa najmu lokalu, umowa wirtualnego biura). Dodatkowo, konieczne jest ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcy w przedstawicielstwie w Polsce. Osoba ta nie musi posiadać polskiego obywatelstwa, a jedynie adres pobytu na terytorium RP.

Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki (obecnie rejestr prowadzi Minister Rozwoju). W odróżnieniu od oddziału firmy zagranicznej, przedstawicielstwo nie podlega rejestracji w KRS.

Wpis do rejestru przedstawicielstw następuje na wniosek firmy zagranicznej. Przepisy nie przewidują urzędowych wzorów wniosków o wpis przedstawicielstwa, a jedynie precyzują ich zakres. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim i zawierać:

  1. nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;
  2. przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;
  3. imię, nazwisko oraz adres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
  4. adres siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której są przechowywane oryginały dokumentów związanych z działalnością przedstawicielstwa.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą; dokument powinien dodatkowo zostać poświadczony przez klauzulę apostille lub zalegalizowany, chyba że umowa międzynarodowa pomiędzy Polską a krajem rejestracji firmy zagranicznej zwalnia z takiego obowiązku;
  2. uwierzytelnioną urzędowo kopię dokumentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli dokument, o którym mowa w pkt 1, nie zawiera niezbędnych informacji w tym zakresie;
  3. uwierzytelnioną kopię dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania lokalu lub nieruchomości na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.

Koszty rejestracji przedstawicielstwa firmy zagranicznej

Opłata za wpis przedstawicielstwa zagranicznego przedsiębiorcy do rejestru wynosi 1000 zł.

Kiedy minister może odmówić wpisu przedstawicielstwa

Minister jest zobowiązany do odmowy wpisu do rejestru przedstawicielstw jeżeli:

  1. utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa lub bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności ,,poufne” lub wyższej lub innemu ważnemu interesowi publicznemu;
  2. wniosek o wpis dotyczy działalności wykraczającej poza zakres reklamy i promocji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *