Spółka zagraniczna z polskim NIP

Czy spółka zagraniczna może mieć polski NIP

Spółki zagranicznej może dotyczyć ograniczony obowiązek podatkowy, a nawet nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w zakresie podatku dochodowego. W pewnych sytuacjach firma zagraniczna może również być objęta obowiązkiem rejestracji dla celów VAT w Polsce, czy obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Na tle powyższego pojawia się pytanie, jakim numerem identyfikacji podatkowej – polskim czy zagranicznym, powinien posługiwać się zagraniczny podmiot w relacjach z polskimi organami podatkowymi?

Firma zagraniczna, NIP w Polsce

Krąg podmiotów zobowiązanych do posiadania polskiego numeru identyfikacji podatkowej został określony w przepisach ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Jak wynika z treści art. 2 powołanej ustawy:

  1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.
  2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

Jak wynika z cytowanych przepisów, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bez względu na to, w jakim kraju zostały zarejestrowane, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami lub płatnikami podatku. Jeżeli więc spółka zagraniczna na podstawie jakiejkolwiek polskiej ustawy jest podatnikiem lub płatnikiem podatku, jest zobowiązana do uzyskania polskiego NIP.

Przykład 1. Niemiecka spółka GmbH posiada biuro i magazyn w Polsce, za pośrednictwem których dokonuje sprzedaży towarów w Polsce. Niemiecka spółka, ze względu na posiadanie tzw. zakładu, jest objęta ograniczonym obowiązkiem podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, spółka GmbH z tytułu dokonywanych krajowych dostaw towarów jest podatnikiem VAT w Polsce. Spółka niemiecka jest więc zobowiązana do uzyskania polskiego NIP. Spółka GmbH nie może posługiwać się niemieckim numerem identyfikacji podatkowej w relacjach z polskimi organami podatkowymi.

Przykład 2. Cypryjska spółka LTD nabyła udziały w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, na spółce cypryjskiej ciąży obowiązek podatkowy. Spółka ta jest zobowiązana do złożenia deklaracji PCC-3 oraz zapłaty PCC w wysokości 1% wartości rynkowej sprzedawanych udziałów. W konsekwencji, na spółce cypryjskiej ciąży obowiązek uzyskania NIP w Polsce.

Przykład 3. Czeska spółka s.r.o. regularnie sprzedaje towary klientom w Polsce (polskim podatnikom CIT i VAT). Sprzedaż towarów odbywa się z terytorium Czech (z magazynu w Czechach). Spółka s.r.o. nie posiada siedziby, zarządu, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, ani zakładu w Polsce. Firma czeska nie jest zobowiązana do uzyskania polskiego NIP, ponieważ żadna polska ustawa nie nakłada na nią obowiązku podatkowego w przedstawionej sytuacji.

Jak uzyskać polski NIP dla spółki zagranicznej

Aby otrzymać polski NIP spółka zagraniczna powinna wystąpić z wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek składa się na formularzu NIP-2. Do wniosku należy załączyć dokumenty założycielskie spółki z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Należy także uzasadnić obowiązek uzyskania polskiego NIP, co ma istotne praktyczne znaczenie. Bez odpowiedniego uzasadnienia wniosku ograny podatkowe zwykle oddalają wniosek o nadanie NIP.

Należy także pamiętać, że uzyskanie polskiego NIP nie jest równoznaczne z rejestracją dla celów VAT i VAT UE. Uzyskanie statusu czynnego podatnika VAT oraz aktywnego numeru VAT-UE wymaga przeprowadzenia odrębnej rejestracji VAT spółki zagranicznej w Polsce. Więcej informacji odnośnie rejestracji VAT spółki zagranicznej w Polsce podam w kolejnych wpisach.

Osoby zainteresowane sprawnym uzyskaniem NIP oraz rejestracją VAT i VAT UE w Polsce dla spółki zagranicznej zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *