Prawo umów

LF LEGAL FOLIGOWSKI

KANCELARIA RADCOWSKA S.K.A.

PRAWO UMÓW HANDLOWYCH

Oferuję kompleksowe usługi prawne dotyczące umów w obrocie gospodarczym na każdym etapie ich zawierania oraz obowiązywania:

 

 • projektowanie, sporządzanie, sprawdzanie, opiniowanie umów

 • negocjowanie umów
 • zabezpieczenie wykonania umowy

 • zmiany umów, aneksy do umów

 • rozwiązanie, wygaśnięcie, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy

 • rozwiązywanie sporów wynikłych z umów: nieprawidłowe (nienależyte) wykonanie umowy, opóźnienie w wykonaniu umowy, zwłoka, żądanie wykonania umowy, wykonanie umowy na koszt dłużnika (wykonanie zastępcze), odszkodowanie, kara umowna, odsetki

RODZAJE UMÓW

W swojej działalności zawodowej koncentruję się w przeważającej mierze się na następujących rodzajach umów:

 

 • umowy z sieciami handlowymi

 • umowy handlowe

 • umowy dystrybucyjne

 • umowy dostawy

 • umowy sprzedaży

 • umowy współpracy, w tym umowy współpracy osób samozatrudnionych

 • umowy licencyjne oraz przeniesienia praw autorskich

 • umowy z kontrahentem zagranicznym

 • umowy najmu

 • inne rodzaje umów gospodarczych

UMOWY Z KONTRAHENTAMI ZAGRANICZNYMI

Zawarcie umowy z firmą zagraniczną wymaga uwzględnienia dodatkowych problemów, zarówno na płaszczyźnie prawa cywilnego, np. ustalenie według prawa jakiego kraju (prawo właściwe) oraz przed sądem którego państwa (właściwa jurysdykcja) będą rozstrzygane rozstrzygane spory wynikłe z umowy, jak i prawa podatkowego - np. w jakim państwie opodatkowane będą zyski z umowy, wybór odpowiednich warunków transportu według Incoterms pod kątem podatku VAT w transakcjach międzynarodowych.

We współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi oferuję pomoc prawną w zakresie umów z kontrahentami zagranicznymi, w szczególności z Czech, Słowacji, Bułgarii, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii.

UMOWY Z KONTRAHENTAMI ZAGRANICZNYMI

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz ochrony prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe informacje co do przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj.

Polityka prywatności

*}