Spółka zagraniczna jako wspólnik spółki polskiej

Spółka zagraniczna w Polsce

Na podstawie art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wszystkie spółki zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji. Dodatkowo, zagraniczne spółki z Unii Europejskiej i  Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą prowadzić działalność gospodarczą także w formie innych spółek, na tych samych zasadach co Polacy (np. spółki cywilnej, spółki jawnej).

Spółka zagraniczna jako komplementariusz

Spółka zagraniczna, np. spółka s.r.o. z Czech, czy spółka offshore zarejestrowana na Kajmanach, może być komplementariuszem polskiej spółki komandytowej. Jako komplementariusz, podmiot zagraniczny odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem. Zagranicznemu komplementariuszowi przysługuje także prawo do reprezentacji spółki, którego wykonywanie należy do kompetencji członków zarządu (dyrektorów) spółki zagranicznej. Opodatkowanie zysków spółki komandytowej z zagranicznymi wspólnikami w większości przypadków  będzie rozliczane jako zysk zakładu przedsiębiorcy zagranicznego. Aby precyzyjnie określić zasady opodatkowania, należy sięgnąć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem, w którym zagraniczna spółka jest rezydentem podatkowym.

Spółka zagraniczna jako komandytariusz

Zgodnie ze wspomnianymi wyżej przepisami spółka zagraniczna może być komandytariuszem polskiej spółki komandytowej. Opodatkowanie zysków zagranicznego komandytariusza w Polsce będzie wyglądać analogicznie jak w przypadku komplementariusza.

Spółka zagraniczna jako udziałowiec spółki z o.o. i akcjonariusz spółki akcyjnej

Spółka zagraniczna może być wspólnikiem spółki z o.o., a także akcjonariuszem spółki akcyjnej w Polsce. Spółka zagraniczna może objąć lub nabyć udziały w polskiej spółce z o.o. , a także akcje w spółce akcyjnej. Sam fakt posiadania udziałów w polskiej spółce z o.o. i akcji w spółce akcyjnej przez spółkę zagraniczną nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego w Polsce. Obowiązek taki powstanie dopiero w momencie wypłaty dywidendy, o ile odpowiednie przepisy nie przewidują zwolnienia z podatku od dywidend.

Spółka z obcokrajowcem

Zawierając umowę spółki z cudzoziemcem (osobą fizyczną, zagraniczną spółką, fundacją, trustem itp.) pamiętać należy o kilku kwestiach. Po pierwsze, konieczne jest sprawdzenie, czy osoba zagraniczna może być wspólnikiem spółki polskiej, jaką wspólnicy zamierzają utworzyć. Przykładowo, spółka z Seszeli nie będzie mogła założyć spółki cywilnej, ale będzie mogła zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie należy także zapominać o weryfikacji, czy spełnione zostały ewentualne wymogi przewidziane w umowach spółek, czy kodeksach spółek w Polsce i za granicą (np. obowiązek wyrażenia zgody przez wspólników na nabycie udziałów itp.).

Po drugie, należy zgromadzić odpowiednie dokumenty podmiotu zagranicznego. Zwykle będzie to odpowiednik polskiego odpisu z KRS,  przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty takie występują pod różnymi nazwami (Certificate of Good Standing w Wielkiej Brytanii, Výpis z obchodního rejstříku w Czechach, Certificate of Incumbency niektórych spółkach offshore, itp.). Jeżeli prawo niektórych krajów nie przewiduje jednego dokumentu przedstawiającego podstawowe dane spółki i osób uprawnionych do jej reprezentacji, konieczne może okazać się uzyskanie kilku dokumentów, np. Certificate of Incorporation + Register of Directors na Cyprze. Dokumenty z niektórych krajów powinny zostać dodatkowo opatrzone tzw. klauzulą apostille – klauzulą nadawaną dokumentom w celu ich użycia za granicą, wydawaną przez właściwy organ w danym kraju. Weryfikacja dokumentów spółki zagranicznej nie jest rzeczą łatwą. Z tego względu warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalisty.

Po trzecie, umowa spółki z obcokrajowcem co do zasady wymaga formy aktu notarialnego (zawarcie umowy spółki przez obcokrajowca w wersji elektronicznej jest co prawda teoretycznie możliwe, jednak po ostatniej nowelizacji przepisów jest bardzo skomplikowane i czasochłonne, wymaga bowiem posiadania polskiego kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Notariusz ma zatem obowiązek zbadać treść zawieranej umowy, a także zweryfikować umocowanie stron podpisujących umowę. Warto także dodać, że jeżeli reprezentant spółki zagranicznej nie posługuje się w stopniu biegłym językiem polskim, w trakcie wizyty u notariusza wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego, który przetłumaczy obcokrajowcowi treść umowy spółki (aktu założycielskiego). Sam akt notarialny musi być sporządzony wyłącznie w języku polskim. Z wymienionych powodów ważne jest wybranie kancelarii notarialnej posiadającej doświadczenie w obsłudze podmiotów zagranicznych.   Pozwoli to przyspieszyć załatwienie sprawy, a często także zaoszczędzić koszty uzyskiwania zbędnych dokumentów.

Sprzedaż udziałów podmiotowi zagranicznemu

Nieco mniej restrykcyjne wymogi formalne obowiązują przy nabyciu udziałów w istniejącej już spółce polskiej przez podmiot zagraniczny. Zbycie udziałów w spółce komandytowej a także akcji w spółce akcyjnej może nastąpić w zwykłej formie pisemnej. Nie wymaga więc wizyty u notariusza. Natomiast zbycie udziałów w spółce z o.o. wymaga notarialnego poświadczenia podpisów (nie aktu notarialnego). Notariusz nie jest więc zobowiązany do weryfikacji treści umowy, ani dokumentów spółki zagranicznej. Poświadcza jedynie fakt złożenia podpisu przez określoną osobę. Obowiązek odpowiedniego przygotowania umowy spoczywa na stronach. Przeprowadzając zmianę wspólnika, strony mając więc możliwość bardziej elastycznego działania. Przykładowo, umowa sprzedaży udziałów może zostać sporządzona w wersji dwujęzycznej. To strony umowy powinny także zadbać o uzyskanie odpowiednich dokumentów spółki zagranicznej celem ich późniejszego złożenia do KRS. Brak takich dokumentów może spowodować wydłużenie postępowania, a nawet zwrot wniosku lub oddalenie wniosku o wpis zagranicznego wspólnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *