Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez:

  • utworzenie nowych udziałów oraz ich objęcie przez dotychczasowych lub nowych wspólników
  • podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów

Podwyższenie kapitału zakładowego może odbyć się w następujących trybach:

  • w trybie zmiany umowy spółki (wymagany jest akt notarialny)
  • bez zmiany umowy spółki (brak wymogu podwyższenia kapitału zakładowego w formie aktu notarialnego)

Wybór jednego z trybów będzie miał istotny wpływ na koszty podwyższenia, o czym niżej.

Jak podwyższyć kapitał zakładowy

Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Pierwszym etapem procesu podwyższenia kapitału zakładowego jest podjęcie uchwały wspólników w tym przedmiocie. Jak wyżej wspomniałem, uchwała taka może powodować konieczność zmiany umowy spółki lub też nie tworzyć takiego obowiązku. Jeżeli umowa spółki nie zawiera stosownych postanowień zawierających upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki, wymagane jest dodatkowo podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki. Uchwała taka wymaga formy aktu notarialnego. Jeżeli natomiast zmiana umowy spółki nie jest konieczna, uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie musi być zaprotokołowana w formie aktu notarialnego, nie wymaga zatem wizyty w kancelarii notarialnej.

Objęcie udziałów

W następnej kolejności powinno nastąpić objęcie udziałów przez wspólników. Czynność ta wymaga formy aktu notarialnego, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w trybie zmiany umowy spółki. W przeciwnym razie wystarczająca jest zwykła forma pisemna. Należy pamiętać, że co do zasady dotychczasowym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Uprawnienie to można wyłączyć w umowie spółki lub w uchwale wspólników. Jeżeli zatem udziały w podwyższonym kapitale zakładowym ma objąć nowy wspólnik, w braku odmiennych postanowień zawartych w umowie spółki konieczne będzie uprzednie podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników o pozbawieniu dotychczasowych wspólników prawa do pierwszeństwa objęcia udziałów. Objęcie udziałów nie jest konieczne, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez kapitalizację rezerw (ze środków spółki z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku). W takiej sytuacji nowe udziały przypadają obecnym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Wniesienie wkładów

Kolejnym krokiem jest wniesienie wkładów na podwyższony kapitał zakładowy. W przypadku wkładów pieniężnych następuje to poprzez wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy spółki lub ich przekazanie w gotówce do kasy spółki. Wkłady niepieniężne (aport) wymagają  przeniesienia na spółkę własności przedmiotu aportu w odpowiedniej formie lub też podjęcie innej czynności prawnej, adekwatnie do tego co jest przedmiotem aportu.

Rejestracja w KRS

Następnie, podwyższenie kapitału zakładowego należy zgłosić do KRS. Złożenie wniosku do sądu rejestrowego jest obowiązkiem zarządu. Podwyższenie kapitału zakładowego w sp. z o.o. jest skuteczne dopiero od momentu wpisu podwyższenia do rejestru przez sąd rejestrowy. Ważne jest zatem załączenie do KRS wszystkich wymaganych dokumentów. Brak choćby jednego dokumentu lub nieprawidłowe wypełnienie formularzy może spowodować istotne wydłużenie czasu oczekiwania na rejestrację, zwrot wniosku lub nawet odmowę wpisu podwyższenia do KRS.

Podwyższenie kapitału zakładowego w formie elektronicznej (S24)

Od niedawna możliwe jest także podwyższenie kapitału zakładowego online, za pomocą systemu EMS. W takim przypadku zarówno uchwały jak i wniosek do sądu podpisywane są w formie elektronicznej za pomocą podpisu EPUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Skutki podatkowe podwyższenia kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego a PCC

Od podwyższenia kapitału zakładowego należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Stawka PCC wynosi w tym przypadku 0,5%. Jeżeli uchwałę o podwyższeniu protokołuje notariusz, pobiera on podatek i opłaca do urzędu skarbowego (notariusz występuje w roli płatnika). Natomiast w sytuacji gdy podwyższenie następuje bez zmiany umowy spółki lub w formie elektronicznej, PCC należy zadeklarować i opłacić samodzielnie w terminie 14 dni.

Podwyższenie kapitału zakładowego a podatek dochodowy

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. nie rodzi skutków podatkowych za równo dla spółki, jak i dla wspólnika. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku wniesienia aportu. Od 1 stycznia 2017 roku, przychodem wspólnika wnoszącego wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część jest wartość rynkowa tego wkładu. Do 31 grudnia 2016 roku przychodem była jedynie wartość nominalna obejmowanych udziałów, a nie wartość rynkowa aportu. Obecny stan prawny jest niekorzystny dal przedsiębiorców.  Przykładowo, jeżeli osoba fizyczna wnosi do spółki nieruchomość wartą milion złotych, którą wcześniej nabyła za 500 000 zł, zapłaci podatek dochodowy od kwoty 500 000 zł. Wniesienie aportu bez konieczności zapłaty podatku dochodowego jest nadal możliwe, wymaga jednak zastosowania odpowiednich czynności, w zależności od sytuacji danego przedsiębiorcy.

Koszty podwyższenia kapitału zakładowego

Oprócz wspomnianych wyżej kosztów podatkowych, podwyższenie kapitału zakładowego pociąga za sobą także konieczność poniesienia innych, wymienionych poniżej kosztów:

  • opłaty za wpis w KRS i ogłoszenie w MSiG – 350 zł lub 300 zł przy trybie elektronicznym
  • taksa notarialna – od 100 zł do 10 000 zł, w zależności od wysokości podwyższenia

Obowiązek zapłaty taksy notarialnej wystąpi tylko jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się w trybie zmiany umowy spółki. Jak widać wybór trybu podwyższenia nie ma tylko czysto teoretycznego znaczenia.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *