Konto za granicą a urząd skarbowy

Konto bankowe za granicą a urząd skarbowy

Rachunek bankowy za granicą

W jednym z wcześniejszym wpisów wyjaśniałem, że prawo zezwala polskim rezydentom na otwieranie rachunków bankowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i OECD. Natomiast w pozostałych krajach tworzenie rachunków jest dozwolone z pewnymi ograniczeniami. Treść wpisu jest dostępna tutaj.

Z kolei we wpisie „Konto za granicą a komornik” przeanalizowałem możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej z zagranicznego rachunku bankowego dłużnika. Treść wpisu jest dostępna tutaj.

Kolejnym zagadnieniem jakie chciałbym poddać analizie jest możliwość przeprowadzenia egzekucji zaległości podatkowych z zagranicznego rachunku bankowego przez polski urząd skarbowy.

Czy polski urząd skarbowy może zająć zagraniczne konto bankowe?

Polski urząd skarbowy nie może prowadzić egzekucji z majątku dłużnika położonego poza terytorium Polski. Nie może więc np. zająć zagranicznego rachunku bankowego należącego do dłużnika. Aby dokonać zajęcia środków pieniężnych na zagranicznym rachunku bankowym, polski urząd skarbowy będzie musiał skorzystać z pomocy urzędu skarbowego w kraju położenia majątku dłużnika.

Egzekucja z rachunku bankowego za granicą – ściąganie podatków za granicą

W ramach Unii Europejskiej kwestie międzynarodowej egzekucji podatkowej regulują przepisy Dyrektywy Rady nr 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. Przepisy powołanej wyżej dyrektywy w Polsce zostały implementowane przez ustawę z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Jeżeli rachunek bankowy dłużnika jest prowadzony bank w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, polski urząd skarbowy może wystąpić do zagranicznego urzędu skarbowego z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych, na podstawie którego zagraniczny urząd skarbowy przeprowadzi egzekucję przeciwko polskiemu podatnikowi. Międzynarodowej egzekucji podlegają zaległości z tytułu niezapłaconych podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, których łączna wartość przekracza 1500 EUR. Wystąpienie z takim wnioskiem jest możliwe w terminie 5 lat, a w niektórych przypadkach w terminie 10 lat od dnia upływu terminu płatności. Dodatkowo, polski urząd skarbowy musi spełnić szereg wymogów formalnych, w tym między innymi przedstawić tzw. jednolity tytuł wykonawczy. Dokumentacja musi zostać sporządzona w języku państwa, które ma udzielić pomocy w ściąganiu należności podatkowych. Dłużnikowi przysługują zarzuty przeciwko jednolitemu tytułowi wykonawczemu.

Natomiast w terenie państw nie będących członkami Unii Europejskiej, możliwość przeprowadzenia egzekucji zależeć będzie od treści zawartych między polską a danym krajem umów międzynarodowych oraz przepisów wewnętrznych kraju położenia majątku dłużnika. W niektórych przypadkach egzekucja z zagranicznego konta bankowego nie będzie możliwa.

Należy także pamiętać, że czym innym jest prowadzenia egzekucji z osobistego rachunku bankowego dłużnika, a czym innym egzekucja z rachunku odrębnego od dłużnika podmiotu posiadającego zdolność prawną. W tym zakresie sytuacja prawna dłużnika i wierzyciela nie różni się dla egzekucji przeprowadzanej w Polsce i egzekucji międzynarodowej. Jeżeli zatem np. dłużnik posiada wszystkie udziały i jest jedynym członkiem zarządu spółki zagranicznej, nie będzie możliwe zajęcie rachunku bankowego należącego do tej spółki.

Czy polski urząd skarbowy wie o koncie bankowym za granicą?

Do niedawna polski urząd skarbowy nie był informowany przez zagraniczne organy skarbowe o fakcie posiadania rachunków bankowych przez obcokrajowców. Sytuacja ta uległa zmianie. Od roku 2017 i 2018 większość państw świata, w tym rajów podatkowych, zobowiązało się do wdrożenia standardu CRS (Common Reporting Standard) – to jest systemu automatycznego przekazywania informacji bankowych. Zgodnie z tym systemem, informacje o posiadaniu rachunku bankowego przez polskich rezydentów oraz stanie tego rachunku na ostatni dzień roku będą automatycznie przekazywane przez zagraniczne organy do polskich organów podatkowych. . Posiadanie anonimowego rachunku bankowego, o którym informacje nie zostaną przesłane do urzędu skarbowego, jest nadal możliwe w nowym stanie prawnym, wymaga jednak zastosowania odpowiednich rozwiązań (wyboru odpowiedniego kraju utworzenia rachunku bankowego oraz odpowiedniej struktury podmiotów posiadających rachunek). Aby tego rodzaju rozwiązanie było zgodne z prawem, wymagane jest przeprowadzenie kompleksowej analizy polskich oraz międzynarodowych regulacji prawnych.

Podsumowując, polski urząd skarbowy nie może zająć zagranicznego rachunku bankowego. W większości przypadków egzekucję polskich zaległości podatkowych może przeprowadzić na wniosek polskiego urzędu skarbowego jego zagraniczny odpowiednik , wiąże się to jednak z dodatkowymi wymogami formalnymi. Dłużnikowi przysługują za granicą dodatkowe środki ochrony prawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *